Digitalt årsmöte för BFB även i år

Publicerad 6/7 kl. 13:44

Även i år höll branschorganisationen Byggnadsberedning (BFB) sitt årsmöte digitalt på grund av den rådande Corona-pandemin. Mötet som hölls den 27 maj via den digitala mötesplatsen Teams lockade 29 deltagande medlemmar.

För den som inte känner till är Byggnadsberedning den gemensamma branschföreningen för Håltagningentreprenörerna och Riv & Saner.

 

Bra snurr trots pandemi

Föreningen ordförande Håkan Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Håkan Karlsson valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Linda Dahlin. BFBs kansliansvarige Roger Blomgren redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse och konstaterade att man under 2020 haft 148 medlemmar fördelade på håltagningsentreprenörer, rivare och sanerare. Verksamheten blev naturligtvis en hel del påverkad av pandemin då de flesta möten hölls digitalt under året med undantag för höstmötet som hölls fysiskt på Lidingö. Till höstmötet kom 40 personer. Det hölls totalt 12 styrelsemöten under 2020 varav 10 var digitala. Man skapade två nya utskott, där det ena arbetar med utbildningsfrågor och det andra med nya lagar och regelverk. Inga regionala möten hölls under 2020.

På höstmötet berättade Ställningsentreprenörerna hur man kan jobba med webbaserade utbildningar. BFB har nu startat upp arbetet med att ta fram egna webbaserade utbildningar. De första utbildningarna kommer att gälla hantering av kvartsdamm samt buller och vibrationer. Föreningen har dessutom tecknat avtal med Rambol gällande bevakningstjänster.

Nästa punkt var genomgång av resultat och balansräkning och det konstaterades att föreningen har en god ekonomi trots att omsättningen gick ner från 6MSEK till 4MSEK under 2020. Men med lägre kostnader under 2020 blev resultatet ett litet överskott.

Från det att BFB bildades har man haft underföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv & Saneringsentreprenörerna men nu har beslutats att ta bort dessa underföreningar och ha allt gemensamt i Byggnadberedning. Det blir smidigare med allt i en och samma korg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2020.

 

Inga höjda föreningsavgifter

Föreningen beslutade att föreningsavgifterna skulle lämnas oförändrade under 2021. Idag kostar det 1000 kr i inträdesavgift i föreningen plus 500 kr per år. Sedan tillkommer en serviceavgift på 3000 kr samt en rörlig serviceavgift på 750 kr per anställd. Inget arvode utgår till styrelsen utan endast föreningens revisorer. Roger redogjorde därefter för budgeten för 2021. Man uppskattade omsättningen till 3,3 MSEK under 2021.

I den nya budgeten har man avsatt pengar för att utveckla styrelsearbetet, webbutbildning, hemsidan, lagbevakning, de internationella föreningarna EDA och IACDS, föreningsdriften och utveckling samt kansliservice och administration. 

Valberedningens ordförande, Erik Håkansson från SDC, presenterade valberedningens förslag till val av ordförande, styrelse och revisor. Förslaget finns tillgängligt på BFBs hemsida.

 

Årsmötet följde valberedningens förslag och omvalde Håkan Karlsson till ordförande för BFB för ett år. Årsmötet följde valberedningens förslag även gällande val av övriga styrelseledamöter och suppleanter och beslutade att välja följande styrelse:

 

Ordinarie ledamöter

Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB, vald t.o.m. 2022, ordinarie BFB + HiB

Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB omval t.o.m. 2023, ordinarie BFB + HiB

Andreas Lindström, SHC Håltagning AB, nyval, t.o.m. 2023, ordinarie BFB + HiB

Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund AB, omval, t.o.m. 2022, ordinarie BFB + RivoSaner

Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB, vald t.o.m. 2022, ordinarie BFB + RivoSaner

Pio Rodriguez, SBG i Stockholm AB, vald t.o.m. 2022, ordinarie BFB + RivoSaner

 

Suppleanter

Peter Danielsson, Håltagarna Borrteknik i Sverige AB nyval t.o.m. 2022, suppleant BFB + HiB

Joakim Lenander, Areco Contractor AB, nyval t.o.m. 2023, suppleant BFB + HiB

Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB, omval, t.o.m. 2022, suppleant BFB + RivoSaner

Stefan Molinder, Recover (tid. Betongborrargruppen Relita), vald t.o.m. 2022, suppleant BFB + RivoSaner

 

Årsmötet följde valberedningens förslag gällande val av revisor och valde Karl-Henrik Westlund, RSM Revision, omval t.o.m. 2022

 

Till valberedningen valde årsmötet följande personer:

Sammankallande/ordf:

Erik Håkansson, SDC, omval ett år t.o.m. 2022

 

Ledamöter

Sonny Pettersson, Tyrolit, omval ett år t.o.m. 2022

Björn Engström, Tractive AB, nyval t.o.m. 2022 

Henrik Johansson, Destroy Rebuilding AB, omval ett år t.o.m. 2022

 

Fysiskt höstmöte den 30 september

Roger redogjorde därefter för föreningens förslag till verksamhetsplan under 2021.

Man kommer att lansera webbutbilding för RAM (arbetsmiljö och säkerhet) vibration, buller och kvartsdamm. Vidare lansera lagbevakningstjänst via Ramboll. Fortsätta utveckla webbutbildningsplattformen som exempelvis PCB-utbildningen. Man ska verkar för att stärka samarbetet med Byggföretagen. Planera att åter arrangera fysiska möten när restriktionerna hävs. Siktet är inställt att hålla ett fysiskt höstmöte den 30 september i år.

Man vill fortsätta utveckla innehållet i föreningens möten mera nytta och balanserat informationsflödet. Man ska fortsatt målmedvetet verka för att höja statusen på yrket och hela branschen. Man informerade också att Povel försvinner på sikt och ersätts med BKMA samt att föreningens stadgar reviderats något Reviderade stadgar. Håkan Karlsson avslutade mötet med att tacka alla närvarande och avgående ledamöter i föreningen. Anders Andersson, som varit ordförande och en viktig drivkraft för föreningen under många år avgick bland annat vid detta årsmöte.

www.byggnadsberedning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×